Kata : Abang, kakak laki laki

兄貴
あにき
aniki
line
Abang, kakak laki laki
アバン, カカッ ラキ ラキ