Kata : atos, alot

硬い
かたい
katai
line
atos, alot
アトッス, アロット