Kata : Bahasa Bali

バリ語
ばりご
barigo
line
Bahasa Bali
バハサ バリ