Kata : baskom logam.

金だらい
かなだらい
kanadarai
line
baskom logam.
バスコム ロガム