Kata : berkelahi, baku hantam

喧嘩する
けんか する
kenka suru
line
berkelahi, baku hantam
ブルクラヒ, バク ハンタム