Kata : daerah dingin

寒地
かんち
kanchi
line
daerah dingin
ダエラー ディンギン