Kata : gadaian

質もの
しつ もの
shitsu mono
line
gadaian
ガダイアン