Kata : jabatan hakim

裁判官職
さいばん かんしょく
saiban kanshoku
line
jabatan hakim
ジャバタン ハキム