Kata : karya seni, hasil karya seni

芸術作品
げいじゅつ さくひん
geijutsu sakuhin
line
karya seni, hasil karya seni
カリャ スニ, ハシル カリャ スニ