Kata : keras, kaku

堅い
かたい
katai
line
keras, kaku
クラッス, カク