Kata : kolom 

コラム[列]
こらむ 
koramu?
line
kolom 
コロム