Kata : rahasia besar

極秘
ごくひ
gokuhi
line
rahasia besar
ラハシア ブサル