Kata : tempat rahasia

ありか[秘密の場所]
ありか
arika
line
tempat rahasia
トゥンパッ ラハシア