Kata : Wah! Ajaib.

あら不思議
あら ふしぎ
ara fushigi
line
Wah! Ajaib.
ワー! アジャイブ