Kata : shinryaku suru

侵略する
しんりゃく する
shinryaku suru
line
agresi
アグレシ